Zmiany w systemie udzielania zamówień publicznych

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw1 Sejm RP dokonał implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 65, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 243, z późn. zm.).

Wprowadzone niniejszą ustawą zmiany mają na celu m.in. lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, która najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego, zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz uelastycznienie procedury udzielania zamówienia. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie najistotniejszych zmian z punktu widzenia stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunki udziału w postępowaniu – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Istotna zmiana w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy zajdzie w zakresie weryfikacji warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W miejsce obowiązującej reguły, że wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający ma prawo żądania, zaś w przypadku postępowań o wartości powyżej tzw. progów unijnych – żąda, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z obecnie obowiązującym art. 26 ust. 1 p.z.p.2), po wejściu w życie nowelizacji wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia będzie składał oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (a w przypadku zamówień o wartości wyższej od progów unijnych – tzw. jednolity europejski dokument zamówienia – JEDZ). Dopiero wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie przedstawić dokumenty (w przetargach poniżej progów unijnych zamawiający będzie mógł poprzestać na samym oświadczeniu).

Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia innym podmiotom, będzie zobowiązany do przedłożenia JEDZ dotyczących także tych podmiotów (zgodnie z nowym art. 25a ust. 5 p.z.p.).

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 16

 

TEKST – Przemysław Kocielski