BLISKO BOISKO – II edycja

PZU SA oraz PZU Życie SA wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki podjęły decyzję o realizacji II edycji Programu prewencyjnego Blisko Boisko w roku 2008. W ramach II edycji Programu PZU oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansują budowę 50 boisk.
Na budżet II edycji Programu Blisko Boisko przeznaczono 15 mln zł, w tym 10 mln zł z funduszy prewencyjnych PZU oraz 5 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Oznacza to, że dofinansowanie budowy każdego boiska wyniesie:

:: ze strony PZU – 46,66% (maksymalnie 200 000 zł),
:: ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki – 23,34 % (maksymalnie 100 000 zł).

Założenia programu „Blisko boisko”
Podstawowe kryteria wyboru projektów:
:: Minimalne wymiary boisk 30 x 60 m,
:: Trawa syntetyczna o wysokości min. 50 mm,
:: Złożenie formularza wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem niezbędnych załączników do dnia 30 kwietnia 2008 roku,
:: Termin wykonania zadania do 31 grudnia 2008 roku,
:: Logo PZU wykonane zgodnie z poniższym wzorem.
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy, potwierdzające fakt, że będą to boiska ogólnodostępne i korzystanie z nich będzie bezpłatne.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów
Przy rozpatrywaniu wniosków priorytet zostanie nadany tym zadaniom inwestycyjnym, które są realizowane:
:: na terenie gmin, o których mowa w art. 20, pkt 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. O dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
:: na terenie gmin nie posiadających tego typu obiektu sportowego,
:: na terenie zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych, w ramach ich rewitalizacji.

Koszty kwalifikowane
Za koszty kwalifikowane uznane zostaną następujące pozycje zbiorczego zestawienia kosztów:
:: opracowanie dokumentacji technicznej,
:: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie wraz z drenażem lub odwodnieniem (w zależności od zastosowanej technologii wyłożenia nawierzchni),
:: wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna),
:: wykonanie ogrodzenia na całym obwodzie boiska, o wysokości mi.n. 4 metry wraz z dwoma wejściami (w tym jednym technicznym, umożliwiającym wjazd, o szerokości min. 2,5 m),
:: zakup sprzętu sportowego trwale mocowanego do podłoża.

Uwaga!
Całość lub część robót może być wykonywana sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych i prac społecznych. Ich rozliczenie wymaga złożenia kosztorysu podwykonawczego, sporządzonego przez wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Koszty niekwalifikowane
Za koszty niekwalifikowane uznane zostaną następujące pozycje zbiorczego zestawienia kosztów:
:: wykonanie oświetlenia (jako opcja do projektu),
:: wykonanie przyłącza wody,
:: zakup pozostałego sprzętu: ławek, trybun itp.,
:: zagospodarowanie terenu, nie związane bezpośrednio z obiektem sportowym.

Uwaga!
1. Sztuczna nawierzchnia, położona w centralnej części boiska, będzie zawierać logo Grupy PZU, wykonane zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik do umowy z wnioskodawcą.
2. Nie będą rozpatrywane wnioski o dofinansowanie zadań, ujęte w ramach „Wojewódzkich programów rozwoju bazy sportowej” oraz w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.

Finansowanie programu
Udział środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i funduszy prewencyjnych PZU SA i PZU Życie SA w realizowanych zadaniach to:
:: Kwota ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będzie wynosić maksymalnie 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), jednak nie więcej niż 23,4% wartości kosztorysowej zadania.
:: Kwota ze środków funduszy prewencyjnych PZU SA i PZU Życie SA będzie wynosić maksymalnie 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych,) jednak nie więcej niż 46,6% wartości kosztorysowej zadania.

Kwalifikacja kosztów boiska
Za koszty kwalifikowane zostaną uznane następujące pozycje zbiorczego zestawienia kosztów:
:: opracowanie dokumentacji technicznej,
:: wykonanie podbudowy pod nawierzchnię wraz z drenażem,
:: wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna).
Za koszty niekwalifikowane zostaną uznane następujące pozycje zbiorczego zestawienia kosztów:
:: wykonanie oświetlenia (jako opcja do projektu),
:: wykonanie przyłącza wody,
:: zakup pozostałego sprzętu: ławek, trybun itp.,
:: zagospodarowanie terenu, nie związane bezpośrednio z obiektem sportowym.

Procedura dofinansowania
Wnioskodawca, którego projekt zostanie zakwalifikowany do Programu, podpisze umowę o dofinansowanie z PZU SA i PZU Życie SA oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu.
Po udokumentowaniu przez wnioskodawcę wykorzystania środków będących w jego dyspozycji:

:: PZU SA i PZU Życie SA przekażą na rachunek bankowy wnioskodawcy kwotę dofinansowania ze środków z funduszy prewencyjnych PZU SA i PZU Życie SA w wysokości wynikającej z zawartej z wnioskodawcą umowy,
:: po przekazaniu przez PZU SA i PZU Życie SA kwoty dofinansowania i po zakończeniu wykonania całego zakresu rzeczowego (potwierdzonego protokołem odbioru) zostanie przekazane na rachunek bankowy wnioskodawcy dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości, wynikającej z zawartej z wnioskodawcą umowy.

Uwaga!
Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i środki PZU SA i PZU Życie SA uruchamiane będą na podstawie zaakceptowanych, niezapłaconych przez wnioskodawcę faktur lub rachunków.
Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia Ministrowi Sportu oraz PZU SA i PZU Życie SA rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym w terminie 50 dni kalenda- rzowych od daty zakończenia zadania.
Sztuczna nawierzchnia, położona w centralnej części boiska, będzie zawierać logo Grupy PZU, wykonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do umowy z wnioskodawcą. PZU SA i PZU Życie SA pokryją koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem projektu logo Grupy PZU, niezależnie od kwoty dofinansowania, wynikającej z umowy zawartej z wnioskodawcą.
Wszystkie obiekty, powstałe w wyniku realizacji programu, będą oznaczone informacją o współfinansowaniu zadania przez Ministra Sportu.

Uwaga!
Nie będą rozpatrywane wnioski o dofinansowanie zadań, ujętych w ramach „Wojewódzkich programów rozwoju bazy sportowej”


TEKST | Ministerstwo Sportu i Turystyki | PZU SA | PZU Życie SA
FOTO | Archiwum firmy Masters