Reklama

Budowa Orlika

Podręcznik

Artykuł jest fragmentem podręcznika „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Boiska sportowe z nawierzchnią z tworzyw sztucznych”. Podręcznik opracowało Ministerstwo Sportu i Turystyki wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej.

Publikacja szczegółowo omawia warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – od robót przygotowawczych, poprzez prace kontrolne w trakcie robót, po czynności kontrolno-odbiorowe. Publikacja została pomyślana jako szczegółowa pomoc dla beneficjentów programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Pełen dokument jest dostępny na stronie orlik2012.pl.

Przedmiot i zakres stosowania
Niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczą boisk sportowych z zastosowaniem nawierzchni z tworzyw sztucznych (np. z poliuretanu, darni syntetycznej). Warunki techniczne mogą stanowić dokument odniesienia do opracowania:
– w projektach budowlanych: wymagań dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót,
– w zamówieniach publicznych: specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które wraz z dokumentacją projektową określają przedmiot zamówienia,
– w umowach: specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót będących przedmiotem umowy.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 6/2011

 


OPRACOWANIE: REDAKCJA
ŹRÓDŁO: ORLIK2012.PL
FOTO: ARCHIWUM FIRMY INTERHALL