Więcej niż nawóz

Więcej niż nawóz

Naturalne boiska trawiaste należą do podstawowych rodzajów muraw sportowych. Prawidłowo zbudowana i utrzymana w okresie wiosennym murawa znacznie zwiększa bezpieczeństwo i komfort gry, chroniąc przed kontuzjami i urazami.

Użytkowanie nowoczesnych muraw sportowych wybudowanych zgodnie z zalecaną normą (DIN 1835‑4 Boiska sportowe) bez odpowiedniej jakości nawożenia jest niemal niemożliwe i w krótkim czasie doprowadza do ich degradacji.

Nawożenie – plan na cały rok
Dzięki nawożeniu dostarczamy do gleby składniki pokarmowe, które następnie są wykorzystywane w procesach życiowych rośliny. Jak twierdzi prof. Witold Grzebisz „Rośliny do realizacji podstawowych funkcji życiowych, a więc wzrostu, rozwoju i reprodukcji, potrzebują określonej puli składników mineralnych, traktowanych w trzech kategoriach: jakości, ilości i krytycznego terminu zapotrzebowania. Stan ten określa się mianem potrzeb pokarmowych rośliny”. Można zatem uznać, że nawożenie jest efektywne, gdy w określonym czasie zaspokaja potrzeby pokarmowe roślin w zakresie makroi mikroelementów. Istotne jest, żeby działania przeprowadzone w okresie letnio-jesiennym dały efekty także w przyszłym sezonie w postaci dobrego zimowania czy ograniczonego porażenia chorobami. Żeby w pełni zrozumieć problem nawożenia, warto poznać, jakie funkcje w roślinie pełnią poszczególne składniki pokarmowe.

Rola składników pokarmowych we wzroście trawy
Azot (N):
∷ jest składnikiem aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, chlorofilu i fitohormonów,
∷ pobudza wzrost wegetatywny rośliny i nadaje liściom barwę intensywnie zieloną,
∷ bierze udział w większości reakcji biochemicznych na poziomie komórkowym i jest niezbędny do życia roślin.

Fosfor (P):
∷ jest niezbędny do prawidłowego procesu fotosyntezy, oddychania i przemiany materii, a następnie reakcji przenoszenia i akumulacji w procesach biochemicznych (ATP, ADP),
∷ odpowiada za prawidłowy wzrost i rozwój systemu korzeniowego, kwitnienie, tworzenie nasion i ziarników,
∷ jest składnikiem związków organicznych i enzymów (DNA, RNA, koenzymów i fosfolipidów).

Potas (K):
∷ reguluje gospodarkę wodną, poprawia odporność rośliny na stresy (niedobór wody, niskie temperatury, choroby i szkodniki). Bierze udział w transporcie jonów (N i P), asymilantów oraz syntezie białek,
∷ wpływa na zwiększenie zawartości węglowodanów w roślinie,
∷ zwiększa mrozoodporność poprzez zwiększenie stężenia soków komórkowych,
∷ reguluje pracę aparatów szparkowych.

Wapń (Ca):

Wapń jest kojarzony głównie z regulacją odczynu pH gleby i poprawą jej struktury.
Odgrywa istotną rolę we wzroście roślin. Problem z odpowiednim dostarczeniem wapnia stwarza fakt, że pierwiastek ten pobrany przez roślinę stosunkowo wolno przemieszcza się wewnątrz rośliny. Wapń:
∷ stabilizuje ścinany komórkowe roślin,
∷ wpływa na podział i wzrost elongacyjny komórek,
∷ bierze udział w kontroli gospodarki wodnej i zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe.

Magnez (Mg):
∷ jako centralny atom cząsteczki chlorofilu intensyfikuje procesy fotosyntezy,
∷ aktywuje enzymy w przemianach metabolicznych (synteza białek, cukrów, tłuszczów),
∷ stabilizuje ściany komórkowe i uczestniczy w transporcie asymilantów.

Sód (Na):

∷ w pewnych sytuacjach może częściowo przejmować funkcje potasu,
∷ poprawia gospodarkę wodną – zwiększenie odporności na suszę,
∷ zwiększa zawartość cukru w organach zapasowych rośliny (zimotrwałość).

Siarka (S):
∷ jest składnikiem aminokwasów, witamin i enzymów, wpływa korzystnie na wytwarzanie chlorofilu,
∷ zwiększa odporność rośliny na czynniki stresowe (przymrozki) i choroby,
∷ poprawia wykorzystanie azotu.

Krzem (Si):
Pierwiastek powszechnie występujący w skorupie ziemskiej, jednak najczęściej w formulacjach niedostępnych dla roślin. Dostarczony dolistnie:
∷ pobudza syntezę tkanki mechanicznej (usztywnienie ścian komórkowych, usztywnienie liści i pędów, poprawia ekspozycję na światło słoneczne),
∷ poprawia odporność rośliny na inwazję patogenów (grzybów, bakterii),
∷ poprawia pobieranie i wykorzystanie przez rośliny azotu, magnezu, wapnia, mikroelementów,
∷ podnosi sprawność procesu fotosyntezy,
∷ intensyfikuje produkcję asymilantów i ich transport do organów spichrzowych (owoców, nasion, korzeni, bulw),
∷ zwiększa odporność na niskie i wysokie temperatury.

Bor (B):
∷ warunkuje prawidłowy wzrost i rozwój organów generatywnych,
∷ bierze udział w syntezie i transporcie cukrów,
∷ wpływa na prawidłową strukturę ścian komórkowych,
∷ reguluje gospodarką wodną i pobieraniem składników pokarmowych przez rośliny.

Kobalt (Co):
∷ ma wpływ w niektórych sytuacjach na wiązanie azotu i jego przemianę w białko,
∷ jest wykorzystywany w procesie tworzenia witaminy B12 (kobalaminy).

Miedź (Cu):
∷ bierze udział w przyswajaniu i przemianach azotu, żelaza, manganu,
∷ odpowiada za prawidłową budowę tkanek w szczególności przewodzących i wzmacniających,
∷ wzmacnia tkanki mechaniczne, aktywuje enzymy i hormony w roślinie,
∷ poprawia odporność na choroby grzybowe i bakteryjne.

Żelazo (Fe):

∷ pełni istotne funkcje przy tworzeniu chlorofilu,
∷ bierze udział w procesach oksydacyjno-redukcyjnych podczas fotosyntezy i oddychania rośliny,
∷ uczestniczy w redukcji azotanów i azotynów do syntezy aminokwasów i białek roślinnych.

Mangan (Mn):
∷ bierze udział w syntezie i stabilizacji chlorofilu,
∷ uczestniczy w procesach oddychania i fotosyntezy, metabolizmie białek, cukrów, lipidów witaminy C,
∷ stymuluje wzrost młodych komórek,
∷ zwiększa zimotrwałość i odporność roślin na choroby.

Molibden (Mo):
∷ wpływa korzystnie na przemiany związków azotowych i fosforowych,
∷ wywiera korzystny wpływ na proces fotosyntezy i tworzenie chlorofilu,
∷ poprawia zimotrwałość.
Niewielkie ilości tego pierwiastka w roślinie pełnią bardzo ważne funkcje w zakresie procesów metabolicznych i odpornościowych. Molibden zmniejsza zawartość azotu azotanowego, dzięki czemu stymuluje syntezę kwasu abscysynowego – hormonu przygotowującego rośliny do okresu zimowania.

 

Cynk (Zn):
∷ jest aktywatorem wielu enzymów i hormonów komórkowych,
∷ bierze udział w przemianach białek i cukrów, syntezie auksyn (hormon wzrostu),
∷ poprawia odporność na suszę, niskie temperatury, patogeny i wykorzystanie nawożenia azotowego.
Ważne
Z powyższego opisu wynika jak bardzo istotne jest właściwe nawożenie (dostarczenie w odpowiednim czasie odpowiedniej ilości składników pokarmowych). Stosowana obecnie do budowy boisk technologia DIN zakłada użycie warstwy wegetacyjnej materiału o dobrych parametrach fizycznych i bardzo niskiej zdolności do magazynowania składników pokarmowych. Analiza wyników
laboratoryjnych gleby wykazuje niemal zawsze niedobory większości składników pokarmowych. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, z czego rezygnujemy, stosując okrojone lub niewłaściwe nawożenie. Nawożenie nawozami (nawet najlepszymi), jednak bez pakietu mikroelementów także prowadzi do swego rodzaju degradacji sprawności kompleksu glebowego, a następnie wyników i efektywności nawożenia. Zachwiany bilans pomiędzy poszczególnymi składnikami (makroi mikroelementami) lub ich brak stanowi początek łańcucha zdarzeń przyczynowo-skutkowych prowadzących do znaczącego pogorszenia jakości murawy boiska.

W takiej sytuacji należy się zastanowić nad kompleksowym nawożeniem makro i mikroelementowym wspomaganym poprzez dokarmianie dolistne w okresach stresu lub zwiększonego zapotrzebowania na określone składniki pokarmowe. Najlepszym przykładem zasadności zabiegów dolistnych jest pobieranie fosforu. Przy temperaturze gleby poniżej 10°C pobieranie tego pierwiastka zostaje zahamowane i powstaje sytuacja, gdy w glebie jest pierwiastek, jednak ze względu na warunki pogodowe następuje jego deficyt w roślinie, powodujący zahamowanie wzrostu rośliny. Odnosząc ten fakt do kalendarza rozgrywek, widać, że w okresie marzec – kwiecień i październik – listopad dolistne stosowanie fosforu jest niezbędne.

Nawozy Active Green
Firma Intermag wykorzystuje swoje doświadczenie z rynku rolniczego (w szczególności produkcja ogrodnicza i sadownicza) i dostarcza na rynek zieleni sportowej linię nawozów Active Green (szczegóły na stronie www.intermag.pl w zakładce „Profesjonalna zieleń”). Nawozy Active Green to alternatywa w codziennym użytkowaniu boisk. Są połączeniem zbilansowanej zawartości makroelementów, istotnej ilości magnezu i żelaza oraz pełnego pakietu mikroelementów. Produkt dodatkowo wyposażono w organiczny składnik, jakim są kwasy fulwowe. Kwasy fulwowe to frakcja związków próchnicznych o budowie bardziej złożonej od kwasów huminowych. Związki te cechują się wysoką zdolnością sorpcyjną – zwiększają zatrzymywanie jonów w kompleksie sorpcyjnym we wszystkich rodzajach gleb, co sprawia, że dostępność składników mineralnych dla roślin jest zwiększona. Frakcja ta ogranicza proces bielicowania gleb (wypłukiwania tlenków żelaza, krzemionki, fosforu i manganu w głąb gleby, co pogarsza jej właściwości fizyczne i sprzyja wymywaniu składników pokarmowych poza obręb korzeni). Kwasy fulwowe są rozpuszczalne w wodzie w całym zakresie pH i w warunkach naturalnych dosyć szybko przemieszczają się w głąb gleby. Należy uwzględnić konieczność ich uzupełniania w postaci kolejnych dawek preparatów w celu podnoszenia lub też utrzymania odpowiedniej sprawności kompleksu sorpcyjnego gleby.
Stosowanie programu nawożenia opartego na produktach Active Green zapewnia kompleksowe i zbilansowane dostarczenie składników pokarmowych w określonym czasie. Obecnie są produkowane cztery rodzaje nawozu, od wczesnowiosennego do jesiennego, które zapewniają właściwe nawożenie przez cały sezon. W produktach wiosennym i letnim zastosowano inhibitor nitryfikacji znacząco wydłużający okres działania azotu zawartego w nawozie.

Dokarmianie dolistne
Ważnym elementem poprawnego programu nawożenia są zabiegi dolistne. Ich odpowiednie stosowanie (nawozy, mikroelementy, chelaty, preparaty biostymulujące) znacząco wpływa na podniesienie jakości i wygląd murawy. Propozycje Intermag do dokarmiania dolistnego:

SYLVIT – zdobywający dużą popularność w uprawach roślinnych
krzem, dostarczany roślinom poprzez zabiegi dolistne znacząco
poprawia parametry roślin na poziomie komórkowym. Błony
komórkowe z wbudowanym krzemem charakteryzują się większą
sztywnością i odpornością na atak czynników chorobowych.

TYTANIT –
poznano następujące funkcje tytanu:
wzrost aktywności jonów żelaza przez dostarczenie roślinie jonów tytanu. Zwiększa się intensywność fotosyntezy, wzrasta synteza chlorofilu i aktywność enzymów. Takie zmiany w roślinie powstają dzięki zwiększonej aktywności jonów żelaza,
zwiększenie tempa pobierania składników pokarmowych. Jest to związane ze wzrostem przemian metabolicznych zachodzących w roślinie. Szybciej są pobierane składniki pokarmowe dostarczone roślinom do gleby, a także te w formie aplikacji pozakorzeniowej,
zwiększenie odporności na infekcje wywoływane przez niektóre patogeny grzybowe. Podczas prac badawczych nad stosowaniem preparatu stwierdzono, że w znacznym stopniu jest ograniczane występowanie niektórych chorób pochodzenia grzybowego. Na badanych gatunkach warzyw odnotowano ograniczenie porażenia przez mączniaka prawdziwego i alternariozę.

OPTYP LUS – jest płynnym preparatem mineralnym do stosowania dolistnego. Wspomaga naturalne mechanizmy obronne roślin (produkcja fitoaleksyn). Znacząco poprawia odporność roślin na porażenia przez patogeny grzybowe z gromady Oomycetes. Dostarcza fosfor w formie, która jest wykorzystywana przez rośliny w wydłużonym czasie i jest źródłem łatwo przyswajalnego potasu.

GROW ON
– preparat dolistny i doglebowy przeznaczony do bardzo szybkiego zaopatrzenia roślin w fosfor, zwłaszcza w warunkach ograniczonej dostępności tego składnika z gleby. Polecany szczególnie do stosowania dla upraw na glebach kwaśnych, zimnych (tzw. zimne gleby), w okresach niskiej temperatury gleby i w czasie chłodów.

GRUPA NAWOZÓW PLONVIT – kolejny krok to odpowiednia kompozycja makro- i mikroelementów. Poprawnie zastosowana mieszanka zapewnia dynamiczny start i intensywne wybarwienie murawy w warunkach, kiedy większość składników nie może być pobrana z gleby. W większości przypadków preparaty firmy Intermag mają możliwość stosowania w zabiegach łączonych ze środkami ochrony roślin.

Podsumowanie
Odpowiedni program nawożenia w połączeniu z właściwymi zabiegami agrotechnicznymi i racjonalnym użytkowaniem systemu nawodnienia daje pewność uzyskania najwyższej jakości boiska sportowego. Nawozy granulowane Active Green w połączeniu z preparatami dolistnymi firmy Intermag są odpowiedzią na potrzeby nawożenia nowocześnie użytkowanych boisk sportowych.

KONTAKT: www.intermag.pl

„BOISKA I STADIONY” – WYDANIE NR 10

 


TEKST: FIRMA INTERMAG
FOTO: FIRMA INTERMAG