Podsumowanie efektów programu rozwoju inwestycji sportowych w latach 2013–14

U genezy Programu rozwoju inwestycji sportowych, tzw. Programu remontowego1, stanęła diagnoza, że pomimo dużego skoku ilościowego i jakościowego w obszarze infrastruktury sportowej, nadal istnieje duża liczba sportowych środowisk (zwłaszcza klubów sportowych), które realizują trening sportowy w niezadowalających warunkach. Stąd też w Ministerstwie Sportu i Turystyki uznano, że potrzebny jest odrębny instrument finansowy, mający na celu sanację bazy infrastruktury sportowej, w szczególności w tych środowiskach, gdzie zakres szkolenia oraz wyniki sportowe zasługują na docenienie.

Program zakłada wsparcie finansowe dla działań modernizacyjnych w obiektach, które służą klubom sportowym przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

O uzyskaniu dofinansowania na realizację danego przedsięwzięcia decyduje szereg składowych; do najważniejszych należą zarówno jakość sportowa klubu (sukcesy, liczebność, rodzaj sportu, wielosekcyjność, kadra, etc.), jak i sam zakres rzeczowy, którego realizacja – wedle założeń programowych – ma gwarantować bezpośrednie przełożenie na poprawę warunków uprawiania danego sportu/sportów.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 14

 

ŹRÓDŁO – Ministerstwo Sportu i Turystyki
OPRACOWANIE – Redakcja