Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – „Orliki lekkoatletyczne”

Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie MSiT www.msport.gov.pl

Celem Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej, zarówno przeznaczonej na potrzeby treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak i umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Powstałe w wyniku dofinansowania ze środków Funduszu obiekty będą miały charakter ogólnodostępny, a dostęp do nich będzie nieodpłatny.

Parametry poszczególnych elementów urządzeń lekkoatletycznych (w szczególności wymiarowe), realizowanych w ramach Programu, należy wykonać zgodnie z wytycznymi PZLA zawartymi w „Założeniach dla projektantów stadionów LA”.

Podstawy prawne programu

Program realizowany jest na podstawie:

1. Art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

2. § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1391), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

I. Wysokość środków na realizację programu

Prognozowana wysokość środków finansowych na realizację Programu w roku 2015 wynosi 10 mln zł

II. Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania w ramach programu

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:

1) jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;

2) stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 14

 

ŹRÓDŁO – Ministerstwo Sportu i Turystyki
OPRACOWANIE – Redakcja