Rewitalizacja Ośrodka Hutnik

Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez jednostkę budżetową Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCS AW), ogłosiło przetarg na rewitalizację Ośrodka Hutnik położonego przy ul. Marymonckiej 42 w Warszawie

 

rewi_022Historyczny obiekt, którego początki datuje się na 1975 rok, przejdzie gruntowną, kilkuetapową modernizację, przede wszystkim pod kątem piłki nożnej i tenisa ziemnego. SCS AW planuje również budowę profesjonalnego zaplecza szatniowego, administracyjnego i gastronomiczno-wypoczynkowego. Nowa infrastruktura pozwoli stworzyć bazę treningową dla klubów sportowych, stowarzyszeń, fundacji i mieszkańców. Za koordynację wszystkich prac i nadzór techniczny będzie odpowiadać zarządca obiektu – SCS AKTYWNA WARSZAWA. Nadzór projektowy będzie prowadziła pracownia PIG Architekci, która jest autorem dokumentacji.

Pierwszy etap

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę robót zaplanowano na grudzień 2018 r. Pierwszy etap robót, którego rozpoczęcie przewiduje się w pierwszym kwartale 2019 r. zakłada wykonanie robót budowlanych na obszarze ponad 10 hektarów, co stanowi niemal 80% powierzchni całego ośrodka. W jego zakresie po zakończeniu zaplanowanych w dokumentacji robót rozbiórkowych przewiduje się budowę:

  • stadionu z pełnowymiarowym boiskiem głównym do piłki nożnej o wymiarach 105 × 68 m z nawierzchnią trawiastą naturalną, z systemem nawodnienia, drenażem i systemem podgrzewania płyty boiska, oświetleniem, nagłośnieniem, wygrodzeniem i piłkochwytami, wyposażeniem umożliwiającym rozgrywki III ligi zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN oraz z dwiema trybunami zadaszonymi (wschodnią i zachodnią) z miejscami siedzącymi – łącznie 1390 miejsc. W centralnej części trybuny zachodniej, zwyczajowo nazywanej trybuną honorową, przewidziano miejsca dla prasy. Trybuna będzie wyposażona w biurka, złącza telekomunikacyjne, gniazda zasilania, kabinę spikera oraz miejsca dla VIP-ów. Pod trybunami stadionu zostanie zlokalizowane zaplecze sanitarne i szatniowe (zawodników, trenerów i sędziów), pomieszczenia administracji klubu sportowego, pomieszczenie ochrony, sala konferencyjna, pomieszczenia magazynowe i techniczne oraz zespoły toalet ogólnodostępnych dla kibiców. Fasadę trybun stanowi barwiony w masie beton, z którego zostanie wykonana konstrukcja,
  • boiska treningowego do piłki nożnej B o wymiarach 105 × 68 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej, drenażem, oświetleniem (przystosowanego do montażu sezonowej powłoki pneumatycznej przykrycia boiska i przygotowaniem miejsca dla agregatu grzewczego z doprowadzeniem instalacji gazu), piłkochwytami, ogrodzeniem, wyposażeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN oraz trybunami przestawnymi na 120 miejsc siedzących,
  • boiska treningowego do piłki nożnej C o wymiarach 100 × 64 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej, drenażem, oświetleniem (przystosowanego do montażu sezonowej powłoki pneumatycznej przykrycia boiska i przygotowaniem miejsca dla agregatu grzewczego z doprowadzeniem instalacji gazu), piłkochwytami, ogrodzeniem, wyposażeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN,
  • zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska B, przewidzianego w systemie kontenerowym oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego dla kortów tenisowych i boiska treningowego C,
  • zespołu czterech kortów tenisowych z nawierzchnią z mączki ceglanej, drenażem, oświetleniem, ogrodzeniem, wyposażonych w sprzęt sportowy – słupki, siatki, linie (przystosowanych do montażu sezonowej powłoki pneumatycznej przykrycia kortów i przygotowaniem miejsca dla agregatu grzewczego z doprowadzeniem instalacji gazu).

Ponadto w I etapie zostaną wykonane drogi, ciągi piesze, parkingi, zieleń, elementy małej architektury, oświetlenie terenu, monitoring i infrastruktura podziemna.

Kolejne etapy

rewi_023W kolejnych etapach (II – IV) przewiduje się zabudowę obszarów treningowych i rekreacyjnych – boisko do siatkówki plażowej, koszykówki, strefa power hill, siłownia plenerowa, a także budowę powłok pneumatycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto zaplanowano budowę budynku administracyjno-sportowego, budynku noclegowego oraz magazynowego dla potrzeb zarządcy obiektu.

Wejście na teren ośrodka przewidziano w dwóch miejscach. Główne od ul. Marymonckiej i drugie, znajdujące się na końcu drogi dojazdowej równoległej do ul. Marymonckiej. Przy wejściu głównym znajduje się strefa wejściowa z promenadą pieszą z płyt betonowych z małą architekturą i zielenią prowadzącą kibiców do głównego boiska i trybun. Wzdłuż promenady jest planowana (w kolejnym zadaniu inwestycyjnym) zabudowa dwóch połączonych ze sobą budynków: administracyjno-sportowego i noclegowego. Równolegle do promenady znajduje się ciąg kołowy z miejscami postojowymi dla pracowników ośrodka oraz dwa miejsca dla autobusów. Ciąg prowadzi dalej na parking wielostanowiskowy obsługujący główne boisko z trybunami.

Wspólny cel

Celem Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy tworzeniu planów rewitalizacji było rozwijanie i promowanie sportu poprzez stworzenie całorocznej bazy do treningów dla piłkarzy oraz osób grających w tenisa ziemnego. Zbudowana infrastruktura umożliwi zaspokojenie potrzeb mniejszych klubów sportowych oraz umożliwi młodzieży bezpiecznie uprawiać sport. Koncepcja zakłada otwarcie terenu ośrodka dla wszystkich chętnych. Ma dać możliwość korzystania z urządzeń treningowych, siłowni plenerowych oraz swobodnych spacerów po ścieżkach zdrowia w leśnym otoczeniu.

Wszystkie szczegóły dotyczące obiektu, przetargu i planowanych prac znajdziemy na stronie: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Autor jest zastępcą dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

rewi_024

 

TEKST – Bartosz Żukowski

WIZUALIZACJE – Archiwum SCS AKTYWNA WARSZAWA/PIG Architekci