Uwagi NIK

Program „Moje Boisko Orlik 2012”

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że kontrola realizacji programu przez jednostki samorządu terytorialnego wykazała pewne nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących procedur przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym ministerstwo zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie poniższych zaleceń:
– nieprzekraczanie zakresu upoważnień, wynikającego z obowiązujących w czasie zawierania umów limitów wydatków na zadanie inwestycyjne przy zaciąganiu przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań finansowych,
– rzetelne przygotowanie dokumentacji projektowych do przetargów na budowę Orlików, w tym opisywanie przedmiotów zamówień w sposób jednoznaczny i pełny, sprzyjający uczciwej konkurencji,
– przestrzeganie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w umowie z wykonawcą (np. przy ewentualnym przedłużaniu terminów realizacji zamówień publicznych na budowę kompleksów boisk sportowych Orlik 2012),
– naliczanie w prawidłowej wysokości (bez zaniżania) kar umownych należnych inwestorom z tytułu niedotrzymania przez wykonawców terminów realizacji zamówień publicznych związanych z budową Orlików,
– nieudzielanie zamówień na roboty dodatkowe z naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, w zakresie dotyczącym przesłanek stosowania trybu „z wolnej ręki”,
– uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę obiektów wchodzących w skład kompleksów boisk Orlik…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 6/2011

 


OPRACOWANIE: REDAKCJA
ŹRÓDŁO: ORLIK2012.PL