Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej cz. II

Przedstawione informacje zostały zagregowane zarówno na podstawie danych pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego, przekazanych m.in. poprzez marszałków województw, jak również w oparciu o ogólnodostępne informacje o obiektach sportowych.

Dane dotyczące liczby ludności w poszczególnych województwach oraz podziału administracyjnego województw przytoczono za opracowaniem GUS „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2014 r.”, dane dotyczące liczby ludności w miastach zaczerpnięte zostały z opracowania GUS „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.”.

Stwierdzone niezgodności pomiędzy informacjami zawartymi w opracowaniu oraz stanem faktycznym należy zgłaszać na adres inwestycje@msit.gov.pl.

Przekazane informacje pozwolą uaktualnić i doprecyzować niniejszy materiał podczas jego okresowej aktualizacji.

Niniejsza publikacja powstała celem wypełnienia istniejącej luki w zakresie kompleksowej informacji na temat dużych hal sportowo-widowiskowych w Polsce. Skierowana jest w szczególności do samorządowców/decydentów, pracowników naukowych, dziennikarzy, przedsiębiorców z branży budownictwa sportowego oraz do wszelkich innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu infrastruktury sportowej.

Do dużych hal sportowo-widowiskowych zakwalifikowano te, których widownia liczy minimum 900 miejsc siedzących.

W opracowaniu uwzględniono obiekty służące przede wszystkim najpopularniejszym halowym sportom olimpijskim (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna). W oparciu o te sporty dokonano podstawowej analizy rangi sportowej ośrodków pozbawionych dużej hali sportowo-widowiskowej. Zrezygnowano z umieszczenia w niniejszym zestawieniu hal lodowych czy hipodromu z uwagi na ukierunkowanie tych obiektów na konkretne dyscypliny sportu, a co za tym idzie zmniejszoną wielofunkcyjność, tak charakterystyczną dla hal sportowo-widowiskowych.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 17

 

TEKST – Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki – styczeń 2016 Mapy i tabele zamieszczone w opracowaniu stanowią opracowanie własne Ministerstwa Sportu i Turystyki