Braki w infrastrukturze – sale gimnastyczne

Zestawienie gmin, na terenie których nie znajduje się przynajmniej jedna pełnowymiarowa sala gimnastyczna/hala sportowa

Wstęp

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, iż sala gimnastyczna jest to obiekt kubaturowy przeznaczony do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, treningów i zawodów sportowych, z co najmniej jednym pomieszczeniem wielkoprzestrzennym o wymiarach areny minimum 24 × 12 m. Informacje dotyczące sal gimnastycznych w Polsce zostały zagregowane przede wszystkim na podstawie danych otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego, przekazanych m.in. poprzez marszałków województw.

Mapy zamieszczone w opracowaniu stanowią opracowanie własne MSiT. Stwierdzone niezgodności pomiędzy informacjami zawartymi w opracowaniu oraz stanem faktycznym należy zgłaszać na adres inwestycje@msit.gov.pl.

Informacje dotyczące liczby ludności w poszczególnych województwach oraz podziału administracyjnego województw przytoczono za opracowaniem GUS „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2014 r.”.

Sale gimnastyczne w Polsce

Łączną liczbę gmin, które nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej, szacuje się na 173 gminy z ogółu 2479 gmin w Polsce, co stanowi około 7% wszystkich gmin.

map_001

W poszczególnych województwach liczba gmin bez pełnowymiarowej sali gimnastycznej waha się od 4 w województwie opolskim do 24 w województwie mazowieckim.

map_002

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 14

 

ŹRÓDŁO – Ministerstwo Sportu i Turystyki
OPRACOWANIE – Redakcja