Kary umowne

Co warto o nich wiedzieć?

Niemalże wszystkie umowy na realizację zamówień publicznych zawierają klauzule dotyczące kar umownych. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej tej instytucji i wskazać, jak skutecznie można zastrzec kary umowne oraz jak można bronić się przed wynikającym z postanowień o karach umownych nadmiernie wygórowanymi żądaniami zamawiającego.

Przedsiębiorcy, którzy składają ofertę w trybie przewidzianym dla zamówień publicznych, często zdają sobie sprawę z faktu, że nie będą w stanie dotrzymać wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dotyczących terminu realizacji lub że dotrzymanie takiego terminu będzie dużym wyzwaniem. Pomimo to składają ofertę, a w razie wyboru ich oferty podpisują umowę, licząc się jednocześnie z narażeniem na obowiązek zapłaty kary umownej. Dzieje się tak ze względu na konkurencję wśród przedsiębiorców. Z drugiej strony zamawiający zastrzegają kary umowne, powołując się – nie bez przyczyny – na interes publiczny…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 8/2012


TEKST: MICHAŁ GNIATKOWSKI, JERZY KOZERSKI