PPP rośnie w siłę

Na kanwie aktualnie obowiązującej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym dotychczas podpisanych zostało ponad 130 kontraktów. Wyraźne ożywienie na rynku partnerstwa publiczno-prywatnego dostrzegalne jest jednak nie tylko w postaci rosnącej liczby zawieranych umów. Praktyka rynkowa pokazuje bowiem, że coraz większe implikacje do nawiązania współpracy z sektorem publicznym wykazują także przedsiębiorcy. Nie bez znaczenia w tym zakresie pozostaje również zakrojona na szeroką skalę aktywność Ministerstwa Rozwoju.

Otoczenie prawne projektów PPP w Polsce – transformacja?

Wyraźny impuls do rozpowszechniania partnerstwa publiczno-prywatnego jako alternatywnej metody realizacji zadań publicznych stanowią bez wątpienia wdrażane przez ustawodawcę zmiany legislacyjne. Mowa tu w szczególności o przyjęciu nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Jednocześnie, w dniu 14 października 2016 r. weszły w życie – mające na celu ułatwienie realizacji projektów hybrydowych (tj. będących unifikacją partnerstwa publiczno-prywatnego i środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej) w obowiązującym okresie programowania 2014–2020 – zaktualizowane Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Dostrzeżenia przy tym wymaga fakt, że w aktualnym okresie programowania realizowane są jedynie trzy projekty hybrydowe – Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz, Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej gminy miejskiej Pabianice oraz Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule PPP. Widoczne jest zatem, że tzw. hybrydy nie cieszą się popularnością wśród samorządowców. Jest to o tyle zaskakujące, że pomimo trudności z wdrożeniem tego typu projektu trudno wyobrazić sobie bardziej korzystną strukturę finansowania realizacji zadań publicznych aniżeli partnerstwo publiczno-prywatnym w modelu hybrydowym.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 18

 

TEKST – Jakub Kot