Orliki 2012

Dodatkowy termin

Minister Sportu ogłosił dodatkowy termin naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wnioski można składać do 16 maja br.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, minister podjął decyzję o ogłoszeniu dodatkowego terminu naboru wniosków. Wnioski składać należy w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki (ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa) do 16 maja 2011 roku.

Wniosek powinien mieć akceptację właściwego terenowo urzędu marszałkowskiego i odpowiednie załączniki:
1. Opinię RIO z wykonania budżetu za rok 2009 oraz za I półrocze 2010 roku.
2. Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na realizację zadania (oświadczenie podpisane również przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego).
3. Dokument określający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przedmiotem inwestycji tj.:
– aktualny odpis z Księgi Wieczystej – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem lub
– wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem.